Надлежност

Управа за превентиву је формирана као организациона јединица Сектора за ванредне ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова и има за циљ да обједини све превентивне активности на заштити живота, здравља и имовине грађана. Основа деловања Управе за превентиву је Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09).

Надлежности ове управе су следеће:
• обављање послова превентивне заштите;
• израда законске регулативе;
• остваривање стручне сарадње у поступку утврђивања узрока пожара, експлозија и хаварија и откривања учинилаца кривичних дела у овој области;
• издавање одобрења локације објеката који производе или складиште експлозивне материје, запаљиве течности и гасове;
• давање услова за израду урбанистичких планова;
• давање сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара;
• давање сагласности на изведено стање са аспекта заштите од пожара;
• обављање послова надзора у спровођењу мера заштите од пожара у сложеним системима производње, преноса и дистрибуциј е електричне енергије, водоснабдевања, производњи, промету и ускладиштењу запаљивих течности и гасова, наменске индустрије и у производњи и промету и превозу експлозивних и убојних средстава, производних капацитета хемијске, дрвне, графичке, фармацеутске и других индустрија високе пожарне угрожености, јавним објектима где се окупља и борави већи број људи, високим објектима и др;
• контролисање стања мера заштите од пожара, не само у напред наведеним објектима већ и у другим објектима од значаја за Републику;
• доношење решења о налагању предузимања превентивних мера из ових области;
• спровођење мера физичко-техничке заштите;
• издавање одобрења:
- за бављење пословима унапређења заштите од пожара, као и контроле и сервисирања мобилне и стабилне опреме и инсталација за дојаву и гашење пожара,
- за обављање послова едукације – обуке из области заштите од пожара и експлозија као и обуке возача који превозе и рукују опасним материјама (АДР), као и обављања одређених послова у вези промета и превоза експлозивних материја и др...

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније